Motie: Van signa­leren naar acteren


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente ogen en oren zijn met betrekking tot het observeren en signaleren van dierenwelzijn;

overwegende dat

  • De boa’s overtredingen op gebied van dierenwelzijn wél kunnen observeren en signaleren maar niet bevoegd zijn te controleren of erop te acteren;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of en hoe we de bevoegdheden van boa’s kunnen uitbreiden, zodat ook zij kunnen controleren en acteren wanneer zij zich in situaties bevinden dat dierenwelzijn als gevolg van overtredingen of strafbare feiten in het geding komt/is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen