Amen­dement: Biomassa gecer­ti­fi­ceerd conform norm NTA 8080


6 september 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 september 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan 'Maasvlakte 2',besluit:


1. Zienswijze 11.2 gegrond te verklaren, niet conform het raadsvoorstel;


2. De volgende wijziging in de regels aan te brengen:

Artikelen 4.1.1 onder f, 5.1.1 onder c en 6.1.1 onder d allen te wijzigen in “op- en overslag van biomassa gecertificeerd conform norm NTA 8080 met de bijbehorende be- en verwerking“.


Status

Verworpen

Voor

Tegen