Motie: Toezeg­gingen Haven­steder in bindende over­een­komst


14 oktober 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE,

constaterende dat

 • Woningcorporatie Havensteder in een brief aan de leden van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) van de gemeenteraad heeft gesteld dat zij met bewonersvereniging Delftse Poort, die het complex Pompenburg vertegenwoordigt, het volgende is overeengekomen met betrekking tot de voorgenomen sloop van het complex en terugplaatsing van bewoners in nieuwbouw aan Coolsingel:
  • huurders hebben garantie op terugkeer. Alle huidige huurders kunnen naar de nieuwbouw;
  • huurders stappen over met de huur die zij op dat moment betalen;
  • de afspraak onder 2. geldt ook voor huurders die teveel verdienen voor een sociale huurwoning;
  • bewoners ontvangen de wettelijke verhuiskostenvergoeding (€ 6.334,00 – prijspeil februari 2021) voor elke verhuizing, na besluitvorming Havensteder;
  • de tijdelijke huisvesting die nodig is voor 56 huishoudens drukt niet op de sociale voorraad in Rotterdam. RED Company organiseerde daarvoor een oplossing in de in aanbouw zijnde Cooltower;
  • bewoners die tijdelijk verhuizen naar Cooltower ontvangen twee keer de verhuiskostenvergoeding;
  • we leveren maatwerk en komen zoveel mogelijk persoonlijke wensen tegemoet;
  • parkeren is straks geborgd voor huurders die nu een parkeerplek hebben in de parkeergarage;
  • woningen die leeg komen verhuren we tijdelijk aan huurders van buiten het gebouw die vanwege werkzaamheden niet thuis kunnen wonen;

verzoekt het college

 • Deze negen toezeggingen op te nemen in een eventuele overeenkomst met Havensteder, dan wel in de aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met RED Company te bedingen dat laatstgenoemde de toezeggingen in een privaatrechtelijke overeenkomst doorlegt naar Havensteder;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen