Motie: Toename hout­op­stand en kroon­volume bomen Parkhaven


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de haalbaarheid van het unsolicited proposal en het masterplan Parkhaven,

constaterende dat

  • Voor de voorgestelde woningbouw aan de Parkhaven een kleine honderd bomen worden gekapt;
  • Met de ontwikkeling per saldo tweehonderd bomen worden toegevoegd, waarvan een kleine driehonderd aan nieuw aangeplante bomen;

overwegende dat

  • Stamdikte, boomgrootte en kroonvolume iets betekenisvol zeggen over de ecologische waarde van het bomenareaal en het vermogen om geluid en zonlicht te weren en koelte te verschaffen aan mens en dier;
  • Nieuw aangeplante bomen klein beginnen en daarom voor langere tijd geen groencompensatie bieden voor het kappen van volwassen bomen in de omgeving van de Parkhaven;
  • Uit het Masterplan voor de woningbouw niet duidelijk wordt wat de stamdikte, stamomtrek, boomgrootte en kroonvolume zijn van de kleine honderd bomen die zullen worden gekapt;

verzoekt het college

  • In de nog op te stellen koopovereenkomst met de ontwikkelaar te borgen dat er na oplevering een toename is van houtopstand – uitgedrukt in stamdikte en boomgrootte – en kroonvolume;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen