Motie: Stads­camping ook na 2035


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van de toekomst van de stadscamping naar aanleiding van het voorstel tot afdoening van de motie-Van der Velden e.a. ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’,

constaterende dat

 • Het college onderzoek heeft laten doen naar de meerwaarde van een camping in eigen stad, waaruit blijkt dat:
  • Deze kan bijdragen aan verduurzaming van de toeristische sector door haar groene aankleding en de neiging van gasten te kiezen voor duurzame vervoersbewegingen;
  • Deze nieuwe doelgroepen toeristen aantrekken;
  • Deze economische meerwaarde met zich meebrengt, door het college indicatief geraamd op drie miljoen euro per jaar aan indirecte baten;

voorts constaterende dat

 • Stadskamperen uit voornoemd onderzoek in de ‘lift’ zit;
 • Alle steden vergelijkbaar met Rotterdam één of meerdere stadscampings huisvesten;

overwegende dat

 • De huidige stadscamping laat zien dat met een mooie groene aankleding van deze logiesfunctie een goede gelegenheid voor overnachting aan veelal internationale bezoekers kan worden geboden;
 • Het aantal overnachtingen op de huidige stadscamping door de jaren heen laat zien dat de vraag naar stadskamperen toeneemt, hetgeen de meerwaarde van deze vorm van toerisme aantoont;
 • Eventuele gebiedsontwikkeling aan de Kanaalweg vanaf 2035 onverhoopt kan leiden tot een einde aan de huidige stadscamping, wat noopt tot een zoektocht naar een nieuwe locatie;

verzoekt het college

 • Te waarborgen dat Rotterdam na een eventueel noodgedwongen einde van de stadscamping aan de Kanaalweg als gevolg van gebiedsontwikkeling kan blijven beschikken over de functie stadscamping;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen