MOTIE Tablets van college, ambte­naren en Raad naar klassiek autis­tische kinderen


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Collegeleden en ambtenaren een tablet ter beschikking wordt gesteld om de werkzaamheden te verrichten;
  • Er bij volledige afschrijving van de economische waarde van de tablets nieuwe tablets ter beschikking worden gesteld;

voorts constaterende dat

  • Volksvertegenwoordigers als onderdeel van de vergoeding voor het raadswerk per periode een bedrag ter beschikking krijgen om een tablet of laptop te kopen;

overwegende dat

  • Tablets nog prima kunnen werken, óók na economische afschrijving;

voorts overwegende dat

  • Kinderen met klassiek autisme veel baat hebben bij het gebruik van een tablet bij hun taal- en spraakontwikkeling en bij het communiceren met anderen. Uit ervaring blijkt dat het taalbegrip door het gebruik van bepaalde apps op tablets bij deze groep toeneemt en dat het de ontwikkeling van kinderen zonder of met weinig spraak kan versnellen;
  • De aanschaf van een tablet voor zorginstellingen en ouders van kinderen met klassiek autisme regelmatig niet mogelijk is vanwege de hoge kosten;

van mening dat

  • Het een mooie geste is van het college, ambtenarij en volksvertegenwoordigers om met hun tablets een maatschappelijk doel te dienen;

verzoekt het college

  • In gesprek te gaan met de leverancier(s) van de tablets van het college, de ambtenaren en de Raad deze geschikt te maken voor klassiek autistische kinderen;
  • Volksvertegenwoordigers de mogelijkheid te bieden vrijwillig hun tablet te laten afstaan aan deze patiëntengroep;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer