Motie: Sturen op Kader­richtlijn Water


4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2023,

constaterende dat

  • De gemeente voornemens is te investeren in oppervlaktewater, te weten jaarlijks met €4.054 miljoen vanaf 2023 tot en met 2026 door middel van krediet in de ‘Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026’;
  • Deze middelen worden aangewend voor onder meer verbetering van de doorstroming van water en voor aanleg van natuurvriendelijke oevers, om zo de waterkwaliteit te verbeteren;

voorts constaterende dat

  • In 2027 de Europese Kaderrichtlijn Water moet worden nageleefd, om zo te voldoen aan de eisen voor een goede chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater;
  • De waterschappen als waterbeheerder eindverantwoordelijk zijn voor naleving, maar dat de gemeente Rotterdam kan helpen om doelen te realiseren;

overwegende dat

  • Water van levensbelang is voor dier en mens;
  • Oppervlaktewateren een leefgebied zijn voor bijzondere flora en fauna en dat goede waterkwaliteit kan bijdragen aan soortenrijkdom, gezonde vispopulaties en biodiversiteit;
  • De Kaderrichtlijn Water een dwingend karakter kent en dat ruimtelijke ontwikkelingen in 2027 en verder pas kunnen doorgaan bij een aantoonbaar goede waterkwaliteit;

verzoekt het college

  • Naleving van de Kaderrichtlijn Water expliciet mee te nemen in het maken van afwegingen bij investeringen voor de verbetering van oppervlaktewater;
  • Hiertoe jaarlijks te rapporteren over verbeteringen in de chemische en ecologische toestand van het water;
  • De drie Rotterdamse waterschappen te betrekken bij de totstandkoming van de rapportage;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Een nieuwe metrotunnel tussen Kralingen en IJsselmonde

Lees verder

Amendement: Respecteer budget voor koloniaal en slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer