Motie: Strategie voor bran­chering


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente panden opkoopt op plekken wij zij regie wil nemen in de omgevingskwaliteit en het aanbod van activiteiten in bedrijfspanden, bijvoorbeeld in winkelstraten als de Beijerlandselaan;
  • Het Fonds Vitale Kerngebieden is opgericht om voor de duur van vijftien jaar met verwerving van bedrijfspanden bij te dragen aan herstel en verbetering van de ruimtelijke aantrekkelijkheid van Rotterdam ten behoeve van economie, leefbaarheid, human capital, cultuur en toerisme;

voorts constaterende dat

  • De gemeente middels inspraak en met gebruikmaking van brancheringscommissies wil komen tot een afweging welke activiteiten zij in opgekochte bedrijfspanden toestaat;

overwegende dat

  • Branchering een belangrijk instrument is om te komen tot maatschappelijk verantwoorden keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van het realiseren van een gezonde voedselomgeving;
  • Voor de Raad vooralsnog geen rol is weggelegd in de invulling van verworven bedrijfspanden die terugvloeien naar de markt, hetgeen een gemiste kans is;

verzoekt het college

  • De Raad in staat te stellen wensen en bedenken mee te geven over strategische keuzes ten aanzien van branchering die in het Fonds Vitale Kerngebieden worden gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Neem de Dierenvoedselbank op in het Actieplan Geldzorgen

Lees verder

Motie: Tot ziens snackkarren rondom scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer