Motie: Snelweg en snackbar voor egels


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Egels te kampen hebben met een verslechterende staat van instandhouding op veel plekken en dat de egelopvangcentra overvol zitten vanwege een gebrek aan voedsel;

voorts constaterende dat

  • Ongeveer zestig procent van het oppervlakte van de gemeente Rotterdam in particulier eigendom is, waaronder tuinen van bewoners;

overwegende dat

  • Het slecht gaat met egels door toedoen van de mens;
  • Egels zoals andere diersoorten behoefte hebben aan verbinding en veiligheid om zich als populatie te kunnen handhaven;
  • Eigenaren met het aanleggen van egelsnelwegen (‘gat in de schutting’) of egelsnackbars (‘hoop van bladeren en takken’) in de tuin veel voor de egel kunnen betekenen;

verzoekt het college

  • Het handelingsperspectief van tuineigenaren voor instandhouding van de egelsoort in kaart te brengen en breed onder de aandacht van de Rotterdammers te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen