MOTIE Louter proef­dier­vrije producten voor subsi­die­ont­vangers


30 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de vierde wijziging van de Subsidieverordening 2014,

constaterende dat

- De gemeente Rotterdam in haar bedrijfsvoering afscheid heeft genomen van het gebruik van producten waarvoor proefdieren zijn gebruikt;

- Organisaties en instellingen subsidie van de gemeente ontvangen;

overwegende dat

- Publieke middelen niet mogen worden aangewend om dierproeven op enigerlei wijze in stand te houden;

verzoekt het college

- Subsidieontvangers te verplichten te werken met louter proefdiervrije producten;

- Deze verplichting te verankeren in zowel artikel 12a van de subsidieverordening ('Bijzondere verplichtingen van de subsidieontvanger'), de nadere regels voor subsidieverlening als het nog op te stellen subsidiecontroleprotocol;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer