Motie: Ruim advies­recht bij afwijken van bestem­mingsplan en omge­vingsplan


24 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet,

Besluit:

I

Artikel 2 onder a als volgt te wijzigen:

het bouwen, herbouwen, vernieuwen, uitbreiden van gebouwen en bouwwerken en het omzetten van bestaande functies ten behoeve van de woonfunctie inclusief de bij die functie bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, bij meer dan 25 woningen;

II

Artikel 2 onder d als volgt te wijzigen:

het realiseren van winkels, bedrijven en kantoren en de daarbij behorende voorzieningen en het omzetten van bestaande functies naar winkel-, bedrijfs-, en kantoorfuncties, bij meer dan 2.000 m2 kantoren en bij meer dan 2.000 m2 detailhandel;

III

Artikel 3 te schrappen.

--

Toelichting:

De Partij voor de Dieren is nooit voorstander geweest van het raadsbesluit van 23 en 30 juni 2011. In dat raadsbesluit zijn er categorieën aangewezen met projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor nodig is, hetgeen betekent dat de gemeenteraad haar kaderstellende rol heeft afgezwakt. Met de conversie van dit raadsbesluit naar de nieuwe systematiek in het kader van de Omgevingswet zien wij kans om deze vergissing te herstellen. Onderdeel I van dit amendement ziet op het uitbreiden van het aantal ontwikkelingen waarvoor bindend advies van de gemeenteraad nodig is, te weten ontwikkelingen met meer dan 25 woningen. Onderdeel II zorgt ervoor dat het aantal gevallen van bindend adviesrecht wordt vergroot, waarmee toevoeging van mogelijk onwenselijke commerciële functies in een gebied wordt voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een megastore die kleinere winkels verdringt. Onderdeel III is ervoor bedoeld te voorkomen dat planologische ‘kaders’ anders dan het bestemmingsplan of omgevingsplan worden aangewend om het adviesrecht van de gemeenteraad niet te hoeven toepassen. Vaak zijn die instrumenten namelijk geen kaders, zoals masterplannen die door het college worden vastgesteld. Andere zogenoemde kaders, zoals stedenbouwkundige randvoorwaarden of gebiedsvisie, kennen geen terinzagelegging zoals dat wel voor bestemmingsplan of omgevingsplan geldt. Die kaders houden dus een verzwakking in van de rechtspositie van belanghebbenden in de stad, en dan is de gemeenteraad de laatste strohalm om ontwikkelingen tegen te houden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen