Motie: Raads­agen­dering buiten­planse afwij­kingen blijft Rotter­damse werkwijze


24 februari 2022


constaterende dat

  • Met de omzetting naar de systematiek van de Omgevingswet van de categorie├źn waarvoor een vrijstelling voor het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen geldt, de mogelijkheid van de Raad alsnog een buitenplanse afwijking met een vijfde van het aantal raadszetel te kunnen agenderen komt te vervallen;

overwegende dat

  • De nieuwe systematiek een verzwakking van de kaderstellende en controlerende rol van de Raad inhoudt, omdat het zicht op mogelijk onwenselijke ontwikkelingen komt te vervallen;
  • Raadsagendering van buitenplanse afwijkingen een waardevol instrument is om te behouden;

verzoekt het college

  • De huidige werkwijze die voorschrijft dat de Raad een buitenplanse afwijking met minimaal een vijfde van het aantal raadzetels in aanmerking kan laten komen voor een uitgebreide procedure, in de nieuwe systematiek van de Omgevingswet voort te zetten;
  • Deze huidige werkwijze toe te passen bij aanvragen van een omgevingsvergunning voor projecten die vallen onder de grens vanaf waar wel bindend adviesrecht van de Raad voor van toepassing is;
  • De werkwijze te borgen in lokale regels, aanvullend op het verplicht instrumentarium van de Omgevingswet;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen