Motie: Proces­kos­ten­fonds bij nieuw meldpunt voor huurders


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Verhuurverordening gemeente Rotterdam 2023,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam een meldpunt zal inrichten voor huurders van woonruimte, die zo signalen en klachten over ongewenste verhuurpraktijken kunnen melden;

voorts constaterende dat

  • In 2022 zo’n €1,1 miljoen euro is overgebleven van het budget voor het actieplan ‘Goed huren en verhuren’, dat is overgeheveld naar de algemene reserve;

overwegende dat

  • Meldingen over van alles en nog wat kunnen gaan, en die mogelijk wel over malafide verhuurpraktijken gaan maar lang niet altijd binnen de reikwijdte van de Wet goed verhuurderschap vallen;
  • Voor veel huurders de drempel om te melden hoog ligt, vanwege angst voor het wegvallen van bestaanszekerheid;
  • Juridische bijstand voor hun zaak in het vooruitzicht stellen zal helpen om zowel meer huurders bereid te krijgen te melden alsook de rechtspositie van huurders te verbeteren;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Amsterdam structureel bijdraagt aan een proceskostenfonds dat wordt beheerd door een externe stichting en is bedoeld huurders bij te staan in hun juridische strijd met malafide verhuurders;
  • Het proceskostenfonds deels is gekoppeld aan het lokale, reeds bestaande Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag;

verzoekt het college

  • Stappen te zetten te komen tot een proceskostenfonds dat huurders bij het nieuw op te richten meldpunt bijstaat in hun juridisch geschil met malafide verhuurders;
  • Het overgebleven deel van het budget van ‘Goed huren en verhuren’ uit 2022 (zo’n €1,1 miljoen) te gebruiken als dekking;
  • De Raad op de hoogte de houden van de voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stop met toepassing Interimwet Stad en Milieubenadering

Lees verder

Motie: Een nieuwe metrotunnel tussen Kralingen en IJsselmonde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer