Motie: Per kilo afrekenen


11 januari 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 januari 2018, ter bespreking van het voorstel van het presidium inzake de conclusies en aanbevelingen over het Rekenkamerrapport 'Scheiding van waarde: onderzoek naar de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid',

constaterende dat

  • Rotterdamse huishoudens momenteel een vast tarief aan afvalstoffenheffing betalen;
  • De verwerking van restafval een zeer grote component behelst van de afvalstoffenheffing;
  • De gemeente Rotterdam tot 2030 contractueel verplicht is het Rotterdamse restafval te verwerken bij Afvalverbranding Rijnmond (AVR);

voorts constaterende dat

  • Het vaste tarief aan afvalstoffenheffing veel hoger is dan gemiddeld;

overwegende dat

  • Een afname in restafval ertoe leidt dat er minder de verbrandingsoven in gaat, en dat is winst voor het milieu;
  • Een pasjessysteem 'afvaltoerisme' van inwoners uit Rotterdamse buurgemeenten onmogelijk maakt;

voorts overwegende dat

  • Minder restafval leidt tot een lagere afvalstoffenheffing, want minder restafval betekent minder afhankelijkheid van het (hoge) tarief van de AVR;

verzoekt het college

  • Een onderzoek te doen naar invoering van een pasjesysteem waarmee de hoeveelheid restafval per pashouder kan worden geregistreerd, en waarmee dus per kilo kan worden afgerekend;
  • Nadrukkelijk privacyoverwegingen mee te nemen in het onderzoek, alsook handhaving ten aanzien van afvaldumping;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer