Motie: Paragraaf over filan­tropie in het jaar­verslag


18 juni 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 juni 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2020,

constaterende dat

  • In het jaarverslag – als onderdeel van de jaarstukken – in sommige taakvelden gewag wordt gemaakt van inspanningen om publieke doelen te verwezenlijken, terwijl deze niet worden gefinancierd door de gemeente Rotterdam;
  • Inspanningen zoals de projecten ‘Mentoren op Zuid’ en ‘Moeders van Rotterdam’ hiervan goede voorbeelden zijn, omdat ze worden bekostigd door een filantropische instelling;

overwegende dat

  • Het wenselijk is duidelijkheid te verschaffen over de rol van filantropische instellingen in het aanbieden van publieke diensten aan Rotterdammers, omdat de Raad geen private partijen kan controleren;

verzoekt het college

  • In het jaarverslag vanaf jaarschijf 2021 een paragraaf in te richten die beschrijft welke dienstverlening met een publiek doel – en waar de gemeente dus verslag van doet – is gefinancierd door filantropische instellingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen