Motie: Geen business unit in De Kuip


15 juni 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 juni 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2020,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam een business unit in De Kuip aanhoudt en hier jaarlijks €126.500 voor betaalt;
  • De business unit alleen toegankelijk is voor leden van het college, die naar verluidt in het belang van Rotterdam zelf gasten mogen uitnodigen als het hen goeddunkt;

overwegende dat

  • Een eventueel positief effect van het aanhouden van een business unit in De Kuip voor de stad niet aangetoond kan worden, omdat het college niet rapporteert over de gesprekken die er tijdens evenementen plaatsvinden;
  • Het college over genoeg andere locaties en evenementen beschikt om banden te smeden met externe partijen die eventueel iets goeds voor de stad kunnen betekenen;
  • De jaarlijkse kosten voor de business unit hoog zijn;

verzoekt het college

  • De business unit in De Kuip op te zeggen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen