Motie: Paar­den­sport is dierenleed


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Er jaarlijks een paardensportevenement wordt georganiseerd in Rotterdam, te weten het Concours Hippique International Officiel (CHIO);

overwegende dat

  • Veel paarden in de paardensport kreupel zijn en/of lichamelijke en geestelijke stress ondervinden door de wedstrijden en het reizen van en naar sportevenementen;
  • De paarden geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen zolang zij als sportpaard worden ingezet;

voorts overwegende dat

  • De gemeente zich tot nu toe altijd positief heeft uitgelaten over het CHIO, met een faciliterende houding en het beschikbaar stellen van eventuele publieke middelen – als subsidie of lening – voor evenementen van de onderliggende Stichting Hippische Alliantie Rotterdam;
  • De Nota dierenwelzijn zich uitspreekt over een zorgplicht voor alle dieren, hetgeen dan ook van toepassing moet zijn voor de dieren in de paardensport;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het faciliteren van het CHIO, in de vorm van het beschikbaar stellen van openbare ruimte als evenemententerrein of eventuele subsidies;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Ongedierte bestaat niet

Lees verder

Motie: Publiekscampagne om de duiven te helpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer