Motie: Onaf­han­ke­lijke huur­ders­on­der­steuning in het Sociaal Statuut


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Woonvisie,

constaterende dat

  • Er al een aantal jaar wordt gewerkt aan een Sociaal Statuut waarin de rechtspositie van alle huurders in Rotterdam wordt verankerd;
  • De gemeente in overleg is met de belangenbehartigers van de huurders, zoals het Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties, om te komen tot een Sociaal Statuut;

overwegende dat

  • Partijen niet nader tot elkaar komen op het punt van onafhankelijke ondersteuning van huurders in het geval van ontwikkelingen waarin hun woonsituatie drastisch wordt gewijzigd;
  • Onafhankelijke huurdersondersteuning kan helpen in het in balans brengen van belangenbehartiging tussen gemeente enerzijds en huurders anderzijds, hetgeen tot betere besluitvorming leidt;

verzoekt het college

  • Onafhankelijke huurdersondersteuning op te nemen in het toekomstige Sociaal Statuut;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Help de corporaties van de vennootschapsbelasting af

Lees verder

Motie: Sturen op acceptabele woonlasten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer