Motie: Neem meer stad­s­eco­logen in dienst


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam wordt geconfronteerd met allerlei nieuwe ontwikkelingen en hieruit voortvloeiende verplichtingen zoals de Omgevingswet, natuurinclusief bouwen, de grote bouw- en vergroeningsopgave en de Wet natuurbescherming;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam momenteel één stadsecoloog in dienst heeft en die slechts op verzoek controleert of de aanwezige flora en fauna volgens de Wet natuurbescherming moet worden beschermd, oftewel door onderbemanning een reactieve rol moet vervullen;

verzoekt het college

  • Minimaal twee nieuwe stadsecologen aan te nemen bij het cluster Stadsontwikkeling en hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen in de voorjaarsnota van volgend jaar;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen