Motie: Natuur­ver­or­dening


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • Het college zich heeft voorgenomen jaarlijks tot vierduizend woningen toe te voegen aan de stedelijke voorraad;
  • De partiële herziening van de Omgevingsvisie – addendum Oostflank voorstelt om thans onverhard terrein met natuurwaarden te transformeren tot woongebieden of sportcomplexen;

overwegende dat

  • Sommige groengebieden dusdanig waardevol zijn dat ze te allen tijde moeten worden beschermd tegen de oprukkende verstedelijking;
  • Een publiekrechtelijke ‘beschermlaag’ – te weten een natuurverordening – kan worden aangebracht om deze gebieden te allen tijde te behoeden voor vernietiging;

voorts overwegende dat

  • Een Rotterdamse natuurverordening mooi in de pas loopt met het voorstel van de Europese Commissie te komen tot een verordening voor natuurherstel, tevens verband houdende met behoud en herstel van natuurwaarden in stedelijk gebied;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe een natuurverordening in onze gemeente eruit kan komen te zien;
  • In het onderzoek te inventariseren hoe juridische grondslag voor behoud van stedelijke ecologische hotspots kan worden geborgd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen