Motie: Natuur meten in De Esch


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • De natuurindicatiekaart van de gemeente Rotterdam aantoont dat in de wijk De Esch in de tijdsperiode 2010-2020 in totaal 585 diersoorten plant- en diersoorten zijn waargenomen;
  • Polder de Esch onderdeel is van Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van natuurgebieden dat onder verantwoordelijkheid valt van provincie Zuid-Holland;

voorts constaterende dat

  • Met de metingen van het Natuurmeetnet het effect van specifiek beheer en beleid op biodiversiteit tegen het licht gehouden kan worden;
  • De gemeente Polder de Esch niet heeft geselecteerd als meetlocatie voor een van de twintig kernbiotopen van het nieuwe natuurmeetnet;

overwegende dat

  • De waargenomen biodiversiteit in De Esch kansen biedt om de natuurwaarden in de stad verder te versterken;
  • De natuurbeschermingsdoelen van Natuurnetwerk Nederland gebaat zijn bij meetbare kennis over soortenrijkdom en instandhouding van soorten;

voorts overwegende dat

  • De Uitvoeringsagenda biodiversiteit 2023-2027 focus op behoud van ecologische structuur in de gebieden waar het redelijk goed tot goed gaat met de biodiversiteit;
  • Opname van De Esch als meetlocatie en te borgen in een kernbiotoop logisch is om het natuurmeetnet maximaal te laten renderen;

verzoekt het college

  • Polder de Esch op te nemen als locatie in het natuurmeetnet van de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Nationaal Park Rotterdam 2030

Lees verder

Motie: Natuurverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer