Motie: Nati­o­na­liseer de haven


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Klimaat Actieplan Rotterdam,

constaterende dat

  • Havenbedrijf Rotterdam een eigen onderneming is, nadat het als Gemeentelijk Havenbedrijf per 1 januari 2004 door de gemeente Rotterdam werd verzelfstandigd;
  • Deze onderneming de Rotterdamse haven uitbaat door uitgifte van bedrijfsterreinen en het innen van havengelden;
  • De gemeente voor 70,8% aandeelhouder is van het Havenbedrijf Rotterdam;

voorts constaterende dat

  • Het havenindustrieel complex voor grofweg 90% verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot in Rotterdam, binnen de sectoren ‘Haven en Industrie’ en ‘Energiesector’ (i.e. de kolencentrales);
  • Het merendeel van de maatregelen voor CO2-reductie zijn beoogd, dus dat ze misschien plaatsvinden;
  • DCMR in een doorrekening van het gemeentelijk klimaatbeleid uit mei 2023 concludeert dat de doelstelling van 55% reductie aan CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 niet wordt behaald;

overwegende dat

  • Er veel te weinig gebeurt op klimaatgebied en dat we niks doen om de CO2-uitstoot in de haven omlaag te brengen;
  • We deze cruciale opgave niet kunnen overlaten aan het Havenbedrijf Rotterdam, omdat zij een duidelijk commercieel belang heeft de fossiele industrie te dienen;
  • De gemeente het Havenbedrijf Rotterdam zo snel mogelijk moet nationaliseren om te kunnen aansturen op ten minste 55% in 2030;

verzoekt het college

  • Het aandeelhouderschap in Havenbedrijf Rotterdam te benutten om deze onderneming te nationaliseren en dus weer onder te brengen als gemeentelijke dienst in de organisatie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen