Motie: Gemeente wordt klimaat­ac­tivist


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Klimaat Actieplan Rotterdam,

constaterende dat

  • Havenbedrijf Rotterdam een eigen onderneming is, nadat het als Gemeentelijk Havenbedrijf per 1 januari 2004 door de gemeente Rotterdam werd verzelfstandigd;
  • Deze onderneming de Rotterdamse haven uitbaat door uitgifte van bedrijfsterreinen en het innen van havengelden;
  • De gemeente voor 70,8% aandeelhouder is van het Havenbedrijf Rotterdam;

overwegende dat

  • Het Havenbedrijf Rotterdam feitelijk niks doet om de CO2-uitstoot in het havengebied omlaag te brengen;
  • Virtueel alle maatregelen voor CO2-reductie binnen de sector Haven & Industrie in de categorieën ‘Verwacht’ en ‘Beoogd’ vallen, wat onze klimaatdoelstelling op de helling zet;
  • De gemeente zich activistisch moet opstellen en alles uit de kast moet halen om de haven om de haven fossielvrij te krijgen

verzoekt het college

  • Zich als klimaatactivist op te stellen in het aandeelhouderschap van het Havenbedrijf Rotterdam;
  • Alleen positief te besluiten in aandeelhoudersvergaderingen als deze toewerken naar een fossielvrije haven;
  • Besluitenlijsten van deze aandeelhoudersvergaderingen te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen