MOTIE MKBA over sluiting Rotterdam The Hague Airport

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport,

constaterende dat

  • Er nog nooit een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) is opgesteld naar de gevolgen van sluiting van Rotterdam The Hague Airport (RTHA);

overwegende dat

  • RTHA gevolgen heeft voor het klimaat, het milieu, de volksgezondheid en het woongenot van tienduizenden omwonenden, en dat deze categorieën kunnen worden uitgedrukt in (monetaire) kosten en baten;
  • Door toedoen van de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam de regio zeer goed bereikbaar is, waardoor een regionale luchthaven mogelijk geen toegevoegde waarde heeft voor de bereikbaarheid;
  • Er vaak onduidelijkheid bestaat over de economische voordelen van RTHA, inclusief het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen;

verzoekt het college

  • Een MKBA op te laten stellen waarin het alternatief van sluiting van RTHA wordt afgezet tegen het nulalternatief;
  • De Raad te informeren over de procedure van aanbesteding, de termijn waarop resultaten te verwachten zijn en verdere besluitvorming over eventuele vervolgstappen in dit dossier;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Status: Verworpen
Voor:
Tegen: