MOTIE Zienswijze niet 'kan' maar 'zal'

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport,

constaterende dat

  • Het college aangeeft dat de gemeente bij de terinzagelegging van het luchthavenbesluit met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport een zienswijze kan indienen;

verzoekt het college

  • De Raad tijdens de terinzagelegging van het luchthavenbesluit de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.
 

Status: Aangenomen
Voor:
Tegen: