Motie: Gelijke huurprijs is gelijke vier­kan­te­me­ter­prijs


14 oktober 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE,

constaterende dat

  • Woningcorporatie Havensteder heeft toegezegd dat haar huurders in complex Pompenburg straks, bij oplevering van sociale huurwoningen in project RISE, worden teruggeplaatst met de huur die zij op dit moment betalen;
  • De nog op te leveren woningen kleiner zijn dan de huidige woningen;

overwegende dat

  • De toezegging van gelijke huur moet inhouden dat de pro rato huur per vierkante meter gelijk blijft;

verzoekt het college

  • In een eventuele overeenkomst met Havensteder te bedingen dat bij oplevering van RISE eenzelfde vierkantemeterprijs aan huur wordt gevraagd aan terugkerende bewoners, dan wel in de aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met RED Company te bedingen dat laatstgenoemde deze bepaling in een privaatrechtelijke overeenkomst doorlegt naar Havensteder;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen