Motie: Minimaal de helft is groen


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het Programma van Eisen Hofplein;

constaterende dat

  • In het Programma van Eisen Hofplein de verhouding tussen verhard en onverhard oppervlakte wijzigt;

overwegende dat

  • Het aandeel aan onverhard oppervlakte ambitieuzer mag;
  • Groene verblijfsplekken steeds belangrijker worden voor stadsbewoners;
  • Een groene ondergrond voor van alles goed is, namelijk een prettiger verblijfsklimaat, verkoeling, vergroting natuurlijke waterbuffer, een impuls voor publieke gezondheid, CO2-opslag, luchtfiltering en nog meer zaken van algemeen belang;

verzoekt het college

  • In het Programma van Eisen en de ontwerpplannen op te nemen dat minimaal 40% van het oppervlak rond het Hofplein opgevuld moet worden met gras en beplanting;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen