Motie: Met een mand voor nood, wordt de vlucht uit de crisis vergroot


25 januari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op donderdag 25 januari 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidsplan huiselijk geweld “Samen naar een toekomst zonder geweld”;

constaterende dat

  • Slachtoffers van huiselijk geweld bij een acute vlucht direct op zoek zijn naar noodhulp;
  • De gemeente voor deze acute crisissituaties crisisopvang ter beschikking heeft gesteld;
  • Bij deze crisisopvang slachtoffers met huisdieren in acute crisissituaties, de huisdieren worden geweigerd;

overwegende dat

  • Crisisopvang een oplossing biedt voor de eerste 24 uur zodra een slachtoffer de gewelddadige thuissituaties is ontvlucht;
  • Deze crisissituaties 24/7 plaats kunnen vinden, dus ook midden in de nacht;
  • Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren in deze crisissituaties niet terecht kunnen op een veilige plek;
  • Slachtoffers met huisdieren in crisissituaties bij weigering van crisisopvang sneller terug gaan naar de gewelddadige thuissituatie;
  • De drempel naar hulpverlening verder verlaagd kan worden door huisdieren in crisissituaties op te nemen;

verzoekt het college

  • om slachtoffers van huiselijk geweld die met hun huisdier de gewelddadige thuissituatie ontvluchten in de eerste 24 uur (de crisissituatie) op te vangen en hiervoor op korte termijn een crisisopvang voor huisdieren te realiseren;
  • De raad over de gemaakte afspraken te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Jaarlijks actueel wijkenoverzicht particuliere huur

Lees verder

Motie: Huisdieren als gezinslid ook veilig thuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer