Motie: Laat gemeen­telijk vastgoed niet verkrotten


20 december 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van het verzoek tot een actieve informatieplicht bij onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed,

constaterende dat

  • Sommige vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente in zeer slechte staat verkeren, waardoor zij vervolgens als transformatiepand worden aangemerkt en onderhands kunnen worden verkocht;

overwegende dat

  • Gedegen en periodiek onderhoud van gemeentelijk vastgoed ervoor zorgt dat deze niet te hoeven worden aangemerkt als transformatiepanden;

verzoekt het college

  • Voor alle af te stoten vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente inclusief transformatiepanden onderhoudsplannen op te stellen, met als doel dat deze panden hun oorspronkelijk waarde behouden;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen