Motie: Actieve infor­ma­tie­plicht bij onder­handse verkoop onder taxa­tie­waarde


20 december 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van het verzoek tot een actieve informatieplicht bij onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed,

constaterende dat

  • De Kadernota vastgoed het college de bevoegdheid geeft vastgoedobjecten onderhands te verkopen op basis van het beste plan voor het pand, waarmee wordt afgeweken van het principe dat gemeentelijk vastgoed tegen de hoogste prijs wordt verkocht;

overwegende dat

  • De Raad inzicht moet hebben in de prijs die wordt betaald voor gemeentelijk vastgoed in het geval van onderhandse verkoop onder de taxatiewaarde;

verzoekt het college

  • Inzicht te verschaffen in de prijs van gemeentelijk vastgoed onder de taxatiewaarde bij onderhandse verkoop;
  • Deze actieve informatieplicht te borgen in de eerstvolgende herziening van de Kadernota vastgoed;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen