Motie: Bouwen in het groen, gewoon niet doen


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van 'Ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven',

constaterende dat

  Om de bebouwing mogelijk te maken, er in het 'Ruimtelijk en programmatisch toetsingskader’ ecologische, duurzame en ruimtelijke eisen worden gesteld voor de groenstrook, de kade en de verbindingen in het plangebied Parkhaven;

  overwegende dat

   • Bebouwing in de groenstrook rondom de Euromast de ecologische kwaliteit en de bestaande biodiversiteit ernstig aantast;
   • Het groen in de Parkhaven een verlengstuk is van rijksmonument Het Park en daarmee een zeer grote gebruiksfunctie kent en ook bijdraagt aan de biodiversiteit en ecologische structuur in de binnenstad;
   • De gebiedscommissie Delfshaven in haar gevraagd advies aan het college over het programmatisch toetsingskader van het unsolicited proposal Parkhaven expliciet stelt dat er sprake is van hoogwaardig groen in het plangebied;
   • Rotterdam voor een grote vergroeningsopgave staat;
   • Het niet wenselijk is dat er 4.5 hectare aan hoogwaardig, volwassen groen verdwijnt;
   • De kwaliteit en het areaal van het bestaande groen niet kan worden gecompenseerd door het beloofde nieuwe groen;

   verzoekt het college:

    Een plan voor Parkhaven te ontwikkelen met de volgende uitgangspunten:

    • Zonder bebouwing;
    • Instandhouding, verbetering en uitbreiding van huidige groenareaal;
    • Bescherming en versterking van de biodiversiteit;
    • Verbetering van de kade;
    • Betere verbinding tussen Het Park, de groenstrook en de kade;

    en gaat over tot de orde van de dag.


    Status

    Verworpen

    Voor

    Tegen