Motie: Krakers Twee­bos­buurt omarmen, niet bestrijden


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het verzoek om beraadslaging over ‘Rechter geeft bewoners Tweebosbuurt gelijk’,

constaterende dat

  • Er thans wordt gekraakt in de Tweebosbuurt;
  • De nog zittende bewoners hebben aangegeven blij te zijn met de krakers, omdat zeventig procent van de buurt leeg staat en de straten verloederen;

voorts constaterende dat

  • De politie reeds in actie is gekomen om een aantal gekraakte panden te ontruimen en enkele aldaar aanwezige personen te verbaliseren;

overwegende dat

  • Wonen een basisrecht is, geen luxegoed;
  • Kraken meerwaarde heeft voor het veiligheidsgevoel van bewoners, de sociale cohesie in de wijk en het noodzakelijk onderhoud van leegstaande panden;
  • Leegstand door pandeigenaren soms als oneigenlijk drukmiddel voor herontwikkeling kan worden gebruikt, hetgeen door kraken kan worden bestreden;

verzoekt de burgemeester

  • Geen politiecapaciteit beschikbaar te stellen voor het verbaliseren van krakers en het ontruimen van kraakpanden in de Tweebosbuurt zolang de rechter zich niet heeft over de rechtmatigheid van het kraken heeft uitgesproken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen