Motie: Grond­wet­te­lijke toets uitvoering Woonvisie


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het verzoek om beraadslaging over ‘Rechter geeft bewoners Tweebosbuurt gelijk’,

constaterende dat

  • De rechter in het vonnis van de zaak van Stichting Vestia versus gedaagde van 10 januari jongstleden heeft gesteld dat de initiatiefnemer van de herontwikkeling van de Tweebosbuurt er onvoldoende blijk van heeft gegeven dat het grondrecht op huisvesting van alle Tweebossers in het bijzonder en voor alle mensen met een smalle beurs in het algemeen onvoldoende is gewaarborgd bij het opzeggen van de huurcontracten;

overwegende dat

  • Burgers zelf geen toegang hebben tot rechtspraak die politieke besluiten toetst op grondwettelijkheid;
  • De overheid situaties moet voorkomen waarin de uitvoering van politieke besluiten ongrondwettelijk blijkt te zijn;

verzoekt het college

  • Bij de uitvoering van de Woonvisie te toetsen op het eerbiedigen van de grondwet, in het bijzonder de artikelen die gaan over het grondrecht op huisvesting;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen