Motie: Houd de polder in De Esch groen


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van de brief van burgemeester en wethouders over het presentatierapport beslisinformatie MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en Rotterdamse inzet,

constaterende dat

  • Het college aankoerst op een oeververbinding tussen De Esch en Veranda, met een brug als voorkeursalternatief;
  • In alle onderzochte brugvarianten een oeveraanpassing aan de zijde van De Esch noodzakelijk is, hetgeen zich vertaalt in ‘aanzienlijke oeverafsnijdingen’;

overwegende dat

  • Polder De Esch een natuurgebied is dat veel ecologische waarden herbergt en een rustige leefomgeving biedt voor mens en dier;
  • Een oeverafsnijding deze natuurwaarden in de Eschpolder voor altijd zal vernietigen;

verzoekt het college

  • Alternatieven voor een oeververbinding tussen De Esch en Veranda met daarin een oeverafsnijding buiten beschouwing te laten, zodat er geen kostbare natuur verloren gaat;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen