Motie: Basis op orde


20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het woonbeleid in Rotterdam en het voorstel tot vaststelling van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Thuis in cijfers’,

constaterende dat

  • Er voor de komende bestuursperiode €25 miljoen is gereserveerd voor het segmenteren van nieuwbouw naar verschillende prijsklassen (sociaal, midden, hoger, top);

voorts constaterende dat

  • Een van de pijlers van het Rotterdamse woonbeleid inhoudt dat de basis op orde moet zijn, oftewel genoeg woningvoorraad voor alle inkomensgroepen in de stad;
  • De sociale voorraad tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2021 volgens de voortgangsrapportage Woonvisie Rotterdam 2030 met bijna 20.400 woningen is afgenomen;
  • De sociale doelgroep en de sociale voorraad volgens die voortgangsrapportage elkaar nauwelijks ontlopen, namelijk 58,1% om 57,8%;
  • De Rekenkamer Rotterdam constateert dat vraag naar wonen vanuit studenten en institutionele huishoudens niet wordt meegerekend, hetgeen ook blijkt uit de Feitenkaart;
  • De Rotterdamse bijdrage in het regionale sociale segment een verwachte vermindering inhoudt van 4.580 woningen;

overwegende dat

  • Het zeer evident is dat we zonder overheidsinterventie straks met een tekort aan sociale huurwoningen zitten, in absolute zin;
  • Het college met subsidieverstrekking het gat tussen marktconforme grondprijs en de normatief residuele waarde van grond voor woningen in het sociale segment kan dichten;

verzoekt het college

  • De begrote middelen voor segmentering in nieuwbouwproductie aan te wenden voor realisering van sociale voorraad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen