MOTIE Herziening Lichtplan Rotterdam


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Keuzes ten aanzien van de openbare verlichting in Rotterdam momenteel zijn geregeld in het Lichtplan Rotterdam, opgesteld in 2011;
  • Openbare verlichting in Rotterdam is ge├źnt op sociale veiligheid, verkeersveiligheid en innovatie;

overwegende dat

  • Nachtdieren hinder kunnen ondervinden van openbare verlichting;
  • De pilot bij het fietspad Havenspoorpad ervoor zorgt dat nachtdieren door 'slimme' openbare verlichting minder hinder ondervinden;

verzoekt het college

  • Het Lichtplan Rotterdam uit 2011 te herzien op het onderdeel van dierenwelzijn, wat ertoe leidt dat het tegengaan van hinder voor nachtdieren integraal wordt opgenomen in overwegingen ten aanzien van openbare verlichting;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer