Motie: Help de meeuwen door de haven te helpen


28 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Havenvisie 2030,

constaterende dat

  • Het Beereiland momenteel het enige gebied van enig formaat is waar de kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw kunnen broeden en rusten;
  • De nabijgelegen Splitsingsdam volgens kenners als locatie uitermate geschikt is als broed- en rustplek voor meeuwen, waar zij gevrijwaard zijn van externe bedreigingen, maar dat deze thans te smal is;

overwegende dat

  • Teveel ruimtelijke veranderingen in de haven de meeuwen geen goed doen, omdat zij ontzettend plaatstrouw zijn en terug blijven keren naar een vorige broedplek;
  • Meeuwen noodgedwongen naar stedelijk gebied verhuizen om op daken te broeden en om te foerageren, hetgeen niet in het belang is van de meeuwen;
  • Het slecht gaat met de staat van instandhouding van met name de zilvermeeuw en de stormmeeuw ('zeldzame broeder');

voorts overwegende dat

  • Meeuwen op de Splitsingsdam niemand in de weg zitten, voor zover ze dat al deden;

verzoekt het college

  • Samen met het Havenbedrijf Rotterdam te onderzoeken hoe de Splitsingsdam kan worden ingericht als broed- en rustplek voor meeuwen in het Rotterdamse havengebied;
  • Een lobby te starten bij de provincie Zuid-Holland voor een financiĆ«le bijdrage in het kader van een gunstige staat van instandhouding van deze inheemse vogelsoorten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen