Motie: Grote evene­menten niet op locaties met hoge natuur­waarde


4 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan parapluherziening evenementen,

constaterende dat

  • Het college in het Bestemmingsplan parapluherziening evenementen de gebiedsaanduiding ‘Overige zone – natuur in relatie tot evenementen’ hanteert om te benadrukken dat er op locaties met een dergelijke aanduiding een hoge natuurwaarde is;
  • Voor locaties met de gebiedsaanduiding ‘Overige zone – natuur in relatie tot evenementen’ de Groene Gordel en de Landtong in Rozenburg, het Ommoordse Veld, Bonairepark, Oudelandsepark, Oedevlietsepark, Schiebroekse Park, Polder Schieveen en Vlinderstrik in aanmerking komen;
  • De organisatie van evenementen op deze locaties onder voorwaarden kunnen worden vergund;

overwegende dat

  • Locaties met hoge natuurwaarde zoals hierboven opgesomd niet van minder belang zijn voor flora en fauna dan locaties onderdeel van Natura 2000 en NatuurNetwerk Nederland;

verzoekt het college

  • Geen B- en C-evenementen mogelijk te maken voor locaties met de gebiedsaanduiding ‘Overige zone – natuur in relatie tot evenementen’, te weten locaties met hoge natuurwaarde;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen