Motie: Festi­val­terrein aan de rand van de stad


4 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan parapluherziening evenementen,

constaterende dat

  • Grootschalige evenementen vaak in stadsparken worden georganiseerd;

overwegende dat

  • Festivals voor veel frictie zorgen bij omwonenden, die wel de lasten maar niet de lusten van deze grootschalige evenementen ervaren;
  • Flora en fauna eveneens de dupe zijn van de keuze het organiseren van grootschalige evenementen in parken toe te staan;

voorts overwegende dat

  • Festivalorganisatoren uit bedrijfseconomische redenen hun evenementen in parken organiseren, niet omwille van het algemeen belang de stad te verlevendigen;
  • Een festivalterrein voor grootschalige evenementen aan de rand van de stad de natuurschade en overlast grotendeels kan ondervangen, en óók bijdraagt aan verlevendiging;

verzoekt het college

  • Te inventariseren welke locaties aan de rand van stad in potentie in aanmerking kunnen komen te worden bestemd als festivalterrein;
  • De Raad in de gelegenheid te stellen een oordeel te vellen over het bestemmen van een dergelijke locatie als festivalterrein, middels een raadsbesluit;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen