Motie: Alleen zekere maat­re­gelen meetellen


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Klimaat Actieplan Rotterdam,

constaterende dat

  • Omgevingsdienst DCMR het Rotterdamse klimaatbeleid doorrekent en toets of de gemeente haar CO2-reductiedoelen behaalt;
  • DCMR gebruik maakt van de categorieën ‘Zeker’, ‘Verwacht’ of ‘Beoogd’ om te duiden hoe realistisch het is dat maatregelen voor CO2-reductie worden doorgevoerd;
  • Alle categorieën thans worden meegeteld in het eindresultaat;

overwegende dat

  • Verwachte of beoogde maatregelen misschien worden doorgevoerd, maar misschien ook niet;
  • In de meest recente doorrekening van mei 2023 DCMR over eventuele zekerheid van maatregelen in de sectoren ‘Energiesector’ en ‘Haven & Industrie’ bijvoorbeeld het volgende zegt: “De meeste maatregelen zijn geclassificeerd als beoogd. Dit geeft aan dat het nog niet zeker is of deze maatregelen gerealiseerd kunnen worden.”;

van mening dat

  • We geen valse verwachtingen moeten scheppen en daarom alleen zekere maatregelen moeten presenteren aan de Rotterdammers die dromen van een klimaatneutrale toekomst;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het meetellen van verwachte of beoogde maatregelen in het behalen van de eigen klimaatdoelstellingen;
  • Deze wijziging over te brengen aan DCMR, voor aanpassing van toekomstige doorrekeningen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen