Motie: Gemeente doet aangifte bij het nodeloos afmaken van dieren


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke verordening corona-noodsteun dierentuinen en dierenparken Rotterdam 2021,

constaterende dat

  • De directeur van Diergaarde Blijdorp dreigt met het afmaken van dieren (eufemistisch: ‘euthanaseren’, ‘verkleinen van de collectie’) als de dierentuin door toedoen van de coronamaatregelen in blijvende financiële nood verkeert, ondanks dat het Rijk aan houders van een dierentuinvergunning reeds €56 miljoen heeft toegezegd voor het bestendigen van dierenwelzijn op dierentuinen tijdens de coronacrisis;
  • De gemeente Rotterdam als subsidiegever voor educatie-activiteiten én als verlener van corona-noodsteun een zakelijke en bestuurlijke relatie met Diergaarde Blijdorp onderhoudt;

overwegende dat

  • De Wet dieren (Artikel 2.10) bepaalt dat het doden van dieren, anders dan voor productie van dierlijke producten en voor specifiek aangewezen gevallen door het Rijk, niet is toegestaan;
  • Het tevens op basis van deze wet (Artikel 2.1) verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen;

voorts overwegende dat

  • Diergaarde Blijdorp een strafbaar feit begaat als zij door toedoen van financiële nood dieren afmaakt;

verzoekt het college

  • Aangifte te doen van overtreding van de Wet dieren als Diergaarde Blijdorp ertoe overgaat dieren af te maken door toedoen van haar financiële situatie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen