Motie: Geen ontei­gening op gronden Wet voor­keurs­recht gemeenten Vogel­buurt-Fazant­straat


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Vogelbuurt-Fazantstraat: Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten,

constaterende dat

  • Artikel 9 van de Wet voorkeursrecht gemeenten regelt in welke gevallen een aanwijzing van gronden bij gebruik van het voorkeursrecht van rechtswege vervalt;
  • Lid 3 van dit artikel stelt dat de maximale duur van een aanwijzing van drie jaar kan worden verlengd als er in die tijd een structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan is vastgesteld;
  • Het vaststellen van een inpassingsplan een collegebevoegdheid is;

overwegende dat

  • Het college de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft willen aanwenden om eigenaren van vastgoed te kunnen onteigenen, als minnelijke verwerving van het eigendom niet lukt;
  • De Wet voorkeursrecht gemeenten als ‘passief’ instrument een voorloper is van gebruik van het ‘actieve’ instrument van onteigening, op basis van de Onteigeningswet;
  • Een inpassingsplan van het college kan worden gebruikt bestuurlijke legitimiteit te verschaffen om na een periode van minnelijke verwerving over te gaan tot onteigening;

verzoekt het college

  • Géén gebruik te maken van de mogelijkheid tot onteigening van eigenaars op gronden in het gebied Vogelbuurt-Fazantstraat waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen