Motie: Afwe­gings­kader toepassing voor­lopige aanwijzing Wet voor­keurs­recht gemeenten


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Vogelbuurt-Fazantstraat: Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten,

constaterende dat

  • Het college een voorlopige aanwijzing kan doen van gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (artikel 6 lid 1 van deze wet);
  • De Raad geen afwegingskader heeft vastgesteld voor toepassing van deze wet door het college;

overwegende dat

  • De discussie over het al dan niet aanwijzen van gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zal zijn, niet zuiver gevoerd kan worden als uit de argumentatie van het college blijkt dat er consequenties van rechtswege voortvloeien uit een beslissing van de Raad om de Wet voorkeursrecht gemeenten niet toe te passen;
  • De Raad door toedoen van een beslissing van het college voorlopig aan te wijzen op deze manier min of meer buitenspel wordt gezet, omdat de keuze voor voorlopige aanwijzing reeds voorsorteert op een raadsbesluit;
  • Het college met het doen van een voorlopige aanwijzing voorbij gaat aan de mogelijkheden die lokale regelgeving bieden, in het bijzonder de invoering van een verhuurdersvergunning als onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarmee goed verhuurderschap kan worden afgedwongen;

verzoekt het college

  • Een afwegingskader voor het gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij voorlopige aanwijzing op te stellen, waarbij de principes van proportionaliteit en subsidiariteit van voorlopige aanwijzing worden afgewogen tegen het gebruik van lokale regelgeving om een bepaald beleidsdoel te behalen;
  • Dit afwegingskader ter vaststelling voor te leggen aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen