Motie: Fossiele reclame uit het straat­beeld


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam vier concessies uitgeeft voor het exploiteren van ruimte voor reclame-uitingen in de openbare ruimte, te weten: 1) lichtbakken en banieren; 2) stadsklokken; 3) twee- en drievlaksborden; en 4) vrijstaande vitrines;
  • Na de looptijd van de huidige concessies in het kader van de nieuwe aanbesteding programma’s van eisen worden opgesteld waaraan concessiehouders zich dienen te houden;

voorts constaterende dat

  • in de stad nog volop reclame gemaakt wordt voor producten en diensten die het gebruik van fossiele brandstoffen aanjagen;

overwegende dat

  • De klimaatcrisis wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s met verbrandingsmotor of vliegvakanties;
  • Consumentengedrag voor een deel wordt beïnvloed door het aanprijzen van goederen of diensten door exploitanten van reclame-uitingen;
  • Er al eerder doeltreffend beleid is ingezet om bepaalde (schadelijke) middelen te ontmoedigen, zoals het verbod op tabaksreclame;
  • De gemeente Amsterdam reeds stappen heeft gezet om fossiele reclame uit het straatbeeld te verbannen, hetgeen aantoont dat er juridische mogelijkheden zijn te komen tot uitfasering;

verzoekt het college

  • Om, wanneer de huidige vier concessies verlopen en er in het kader van de nieuwe aanbestedingen programma’s van eisen opgesteld worden door de gemeente, nieuwe eisen op te nemen met betrekking tot uitfasering van fossiele reclame in de publieke ruimte;
  • Daarbij voorrang te geven aan het uitfaseren van reclame voor bedrijven die primair werken in de kolensector en de oliesector en reclame voor vliegvakanties;
  • In de programma’s van eisen fossiele reclame te beschouwen als uitingen waarin goederen of diensten worden aangeprezen die direct verantwoordelijk zijn voor CO2-uitstoot, zoals auto’s met een verbrandingsmotor of vliegvakanties;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen