Motie: Excellent of hoger voor gebieds­ont­wik­keling Twee­bos­buurt


29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot transformatie van de Tweebosbuurt,

constaterende dat

  • BREEAM-NL een duurzaamheidscertificaat voor gebiedsontwikkeling op verzoek van ontwikkelaars kan uitgeven met daarin een ordinale score van de geleverde duurzaamheidsprestatie (van 'Pass' tot 'Outstanding');

overwegende dat

  • De beoogde transformatie van de Tweebosbuurt een mooie kans biedt om het gebied te verduurzamen;

verzoekt het college

  • De ontwikkelaar van de beoogde transformatie van de Tweebosbuurt ertoe aan te zetten de gebiedsontwikkelaar in het plangebied te certificeren volgens de methode BREEAM-NL Gebied 2018, met ten minste de score 'Excellent' als uitkomst;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen