Motie: Een sociale stad is in evenwicht


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Woonvisie,

constaterende dat

  • In het ‘Meer Evenwicht-scenario’ binnen de woonregio waartoe de gemeente Rotterdam behoort het gemiddelde percentage sociale voorraad per gemeente wordt berekend, waarna elke gemeente het verschil ten opzichte van dat gemiddelde met een derde verkleint;
  • De Woonvisie, voortbordurend op het Regioakkoord Rotterdam 2022, het ‘Meer Evenwicht-scenario’ als uitgangspunt neemt om de sociale voorraad terug te brengen met 3.700 woningen;

voorts constaterende dat

  • Het Referentiescenario – de tegenhanger van ‘meer evenwicht’ – de eigen woningbehoefte per gemeente beantwoordt;

overwegende dat

  • Het ‘Meer Evenwicht-scenario’ een groot risico vormt voor de volkshuisvestelijke opgave in de woonregio, omdat het regioakkoord een inspanningsverplichting verlangt van deelnemende gemeenten in plaats van een resultaatsverplichting waar het aankomt op het vergroten van de eigen sociale voorraad;
  • Rotterdam haar verantwoordelijkheid moet nemen voor genoeg sociale huurwoningen, in plaats te leunen op de randgemeenten in het voorzien van volkshuisvesting;

voorts overwegende dat

  • Het Referentiescenario meer zekerheid biedt voor Rotterdamse woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, omdat ze niet afhankelijk zijn van gemeenten in de regio in het voorzien van huisvesting;

verzoekt het college

  • Afstand te nemen van het Meer Evenwicht-scenario en het Referentiescenario als uitgangspunt te nemen voor het gemeentelijk woonbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beter benutten, behoud kleine woningen

Lees verder

Motie: Help de corporaties van de vennootschapsbelasting af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer