MOTIE Ecolo­gisch maai­beheer in Park De Twee Heuvels


15 december 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 december 2016, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Masterplan Sportcampus & Park de Twee Heuvels,

constaterende dat

  • In de notitie 'Natuurwaarden De Twee Heuvels Rotterdam' van Bureau Stadsnatuur Rotterdam kan worden opgemaakt dat de schrale natuurwaarden van Park De Twee Heuvels het gevolg zijn van intensief maai- en groenbeheer van de gemeente;

overwegende dat

  • Park De Twee Heuvels in potentie een belangrijk ecologisch kerngebied voor dit gedeelte van IJsselmonde is, mits er prudent met de natuurwaarden wordt omgesprongen;
  • Ecologisch maaibeheer veel nieuwe soorten bijen, vlinders en insecten aantrekt, waardoor veel kleurrijker wordt en meer biodiversiteit heeft dan nu het geval is;

verzoekt het college

  • Ecologisch maaibeheer toe te passen in Park De Twee Heuvels;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Ook niet op de stoep

Lees verder

MOTIE Benodigdheden voor gezelschapsdieren in het AOW-tegoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer