Motie: Archi­tec­tuur­ge­bonden kunst kan ook monu­mentaal zijn


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Rotterdam 2020,

constaterende dat

  • Architectuurgebonden kunst zoals wandschilderingen, mozaïekreliëfs en ensembles van ornamenten niet eigenstandig kunnen worden aangewezen als monument, maar alleen in samenhang met het gebouw waaraan het gebonden is;

overwegende dat

  • Rotterdam een mooie collectie aan architectuurgebonden kunst heeft die momenteel op waarde wordt geschat door CBK Rotterdam;
  • Het merendeel van de kunstwerken aan de Rotterdamse gevels nog niet eerder is geclassificeerd, zodat nog niet bekend is wat kan doorgaan als monumentaal erfgoed;

verzoekt het college

  • Architectuurgebonden kunst ook te kunnen beschouwen als erfgoed dat verkiesbaar is om op te nemen in het gemeentelijk erfgoedregister;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen