Motie: Biodi­ver­si­teitsplan voor de Rotte­meren


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een zienswijze op de ontwerp-begroting voor 2023 van Recreatieschap Rottemeren,

constaterende dat

  • Het recreatieschap in de begroting voor 2023 het volgende nastreeft: “Efficiënt en hoogwaardig terreinbeheer levert een duurzaam onderhouden recreatie- en natuurgebied op dat aansluit op de wensen van bezoekers, met faciliteiten die schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast draagt het beheer bij aan natuurwaarden en biodiversiteit.”;

overwegende dat

  • We in een biodiversiteitscrisis zitten met wereldwijde uitsterving van soorten;
  • Rotterdam en regio behoefte hebben aan meer biodiversiteit;
  • De taakopvatting van het recreatieschap over terreinbeheer hoognodig aan herziening toe is als het aankomt op versterking van natuurwaarden;

voorts overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam ruim negentig procent van de begroting van het recreatieschap voor haar rekening neemt en om die reden mag verlangen dat haar wensen worden ingewilligd;

verzoekt het college

  • Haar afgevaardigden in het bestuur van het recreatieschap op te dragen te pleiten voor een biodiversiteitsplan voor de Rottemeren, met oog voor soortenrijkdom die goed gedijt in verschillende gebiedstypen;
  • De Raad te informeren of er een biodiversiteitsplan voor de Rottemeren komt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Bijzondere vergunningplicht bomenkap in alle beschermde stadsgezichten

Lees verder

Amendement: Burgerleden ruimer inzetten bij spreiding onderwerpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer