Motie: Bijzondere vergun­ning­plicht bomenkap in alle beschermde stads­ge­zichten


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de drieëntwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012,

constaterende dat

  • Er op basis van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een bijzondere vergunningsplicht kan worden opgenomen met betrekking tot de kap van bomen op particulier terrein;
  • Deze bijzondere vergunningplicht thans is toegepast in bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Kralingen, te weten het verbod “zonder schriftelijke toestemming houtgewas te vellen of werkzaamheden te verrichten die de dood of ernstige beschadiging daarvan kunnen veroorzaken”;

overwegende dat

  • De bijzondere vergunningplicht van pas kan komen in veel andere bestemmingsplannen waarin andere beschermde stadsgezichten van een planologisch kader worden verzien, omdat bomen die bijdragen aan het stadsgezicht zo beter worden beschermd tegen initiatieven tot kap van particulieren;

verzoekt het college

  • De bijzondere vergunningplicht op basis van Artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo bij een eerstvolgende actualisering te borgen in alle bestemmingsplannen die beschermde stadsgezichten van een planologisch kader voorzien;
  • De bijzondere vergunningplicht uiteindelijk te doen laten landen in het Omgevingsplan en van toepassing te verklaren op de beschermde stadsgezichten die de stad rijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Klimaat en biodiversiteit hand in hand

Lees verder

Motie: Biodiversiteitsplan voor de Rottemeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer